top of page

Spesialundervisning

Alle barn har rett på spesialundervisning om de har behov for det. Noen ganger er det foreldrene selv som ønsker å be om spesialundervisning. I andre tilfeller er det skolen som ønsker dette. Dette skal informeres om til foreldrene.
I de fleste tilfeller vil andre instanser allerede være i bildet og man har allerede tilrettelagt noe før vedtak på spesialundervisning skal fattes. PP-tjenesten vil bli kontaktet for å foreta en sakkyndig vurdering. Du kan lese mer om PP-tjenesten her.

Hva er spesialundervisning?

Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Jfr. Opplæringsloven § 5.1 Innholdet i opplæringstilbudet skal samlet sett gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen
sammenlignet med andre elever og de opplæringsmålene som er realistiske for eleven. I vurderingen av hvilket opplæringstilbud som skal gis, skal skolen særlig legge vekt på elevens utviklingsmuligheter.


Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som andre elever.
Før det fattes vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Les mer om det her.
Tilbud om spesialundervisning skal så langt som mulig utformes i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven og det skal legges stor vekt på deres syn. Elevens syn vektlegges i økende grad ut fra modenhet og alder. Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige anbefalingen, skal det begrunnes hvorfor eleven likevel vil få forsvarlig utbytte av opplæringen. Jfr. opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4.


Klageadgang

Tildeling av spesialundervisning er et enkeltvedtak, og foresatte / elev (over 15 år) har klagerett på vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker etter at enkeltvedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til rektor som har foretatt enkeltvedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge skal skolen videresende klagen, med begrunnelse, til Statsforvalteren, som er endelig klageinstans. Jfr. opplæringsloven §15-2. Foresatte har rett til å klage uavhengig av fristen på tre uker, dersom gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med dette enkeltvedtaket.

Mari Knudsen

Sist oppdatert:  14.02.2022

IMG_0512.HEIC
bottom of page