top of page
Rettigheter

Disse sidene er under arbeid.

Velkommen til rettighets-sidene våre. På disse sidene vil du etterhvert finne utfyllende informasjon om dine og ditt barns rettigheter. Vi er ikke fagfolk, men teamet vårt består av ti foreldre med ulik kompetanse og erfaringer.

Med rettsansvarlige Linn i spissen utarbeider vi disse sidene. Akkurat nå er det store mangler, men du vil likevel finne masse nyttig informasjon under kategoriene under.

Rettigheter i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av mennesker med behov for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Det er to veier inn i spesialisthelsetjenesten, enten som øyeblikkelig hjelp eller etter henvisning fra fastlege. Når spesialisthelsetjenesten mottar en henvisning, skal tjenesten vurdere om den enkelte har rett til nødvendig helsehjelp. Dersom en har rett til slik hjelp, skal det settes en frist for når spesialisthelsetjenesten senest må yte helsehjelp. Vurderingen skal gjøres innen 10 virkedager.

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt
Plikten til å gi veiledning etter spesialisthelsetjenesteloven gjelder helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift. Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt skal blant annet understøtte kommunene i å sikre nødvendig faglig kompetanse og kapasitet slik at helsehjelpen kan utføres forsvarlig. Veiledningsplikten gjelder råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold knyttet til enkeltpasienter eller brukere som kommunen har eller overtar tjenesteansvaret for. Spesialisthelsetjenesten skal bistå kommunenes helse- og omsorgstjeneste ved behov for bruk av tvang eller makt.

Psykolog for barn

BUP

...

Barn på Psykolog

HABU

...

bottom of page