top of page
Rettigheter

Disse sidene er under arbeid.

Velkommen til rettighets-sidene våre. På disse sidene vil du etterhvert finne utfyllende informasjon om dine og ditt barns rettigheter. Vi er ikke fagfolk, men teamet vårt består av ti foreldre med ulik kompetanse og erfaringer.

Med rettsansvarlige Linn i spissen utarbeider vi disse sidene. Akkurat nå er det store mangler, men du vil likevel finne masse nyttig informasjon under kategoriene under.

Rettigheter i alle saker

Rettigheter i alle saker du har hos kommunen:

Rett til å medvirke

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen plikt til å sørge for at alle som oppholder seg i kommunen har tilgang til nødvendige tjenester. Selv om kommunen står relativt fritt til å utforme et tjenestetilbud som dekker den enkeltes behov for nødvendige og forsvarlige tjenester, skal dere som omsorgspersoner alltid ha rett til å medvirke. Medvirkningen skal stå sentralt i valget mellom ulike tjenester og tiltak gitt av kommunen, og kommunen skal så langt som mulig utforme tjenestetilbudet i samarbeid med dere. Det skal altså legges stor vekt på hva dere mener! 

 

Opplysnings- og veiledningsplikt 

Kommunen har opplysnings- og veiledningsplikt. Dere skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta deres rettigheter på best mulig måte.

Saksbehandlingstid og foreløpig svar 

Kommunen skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det vil si at kommunen må ha god grunn til å bruke særlig lang tid. Dersom kommunen bruker lengre tid enn 4 uker har dere krav på et foreløpig svar med opplysning om årsaken til at saken ikke kan behandles tidligere, og når en avgjørelse i saken kan forventes å foreligge. Man kan påklage det foreløpige svaret. Hvis kommunen bruker svært lang tid på deres sak, kan dere ringe Statsforvalter for å rådføre dere. 

 

Krav på innsyn i saken

Du har rett til å gjøre deg kjent med innholdet i saksdokumenter som er knyttet til dine egne saker, men du må som hovedregel aktivt be om innsyn i dokumentene. 

 

Forvaltningens utredningsplikt

Det følger av forvaltningsloven, at kommunen har plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før enkeltvedtak (avgjørelse) treffes. Saksbehandler skal utrede saken, og sørge for at alle relevante forhold er belyst. Det må sikres at det foreligger tilstrekkelige opplysninger til at saken kan vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig måte. 

bottom of page