top of page

PP-tjenesten

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Informasjonen på denne siden er hentet direkte fra Udir sine sider. Les hele her.

Kontaktinformasjon til PP-tjenesten i din kommune får du ved å søke "din kommune" PPT på f.eks. Google.

Du kan også snakke med fastlege, utreder eller skolen.

PP-tjenestens systemrettede oppgaver:

PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger for barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med særskilte behov.

I følge rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også for barn som har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.

I følge opplæringsloven § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

Det systemrettede arbeidet kan foregå i:

 • et tverrfaglig samarbeid

 • barnehage og skole

 • avdelingen/gruppen/på trinnet

 

Arbeidet kan foregå ved deltakelse i møter, samtaler og andre rådgivningsaktiviteter.

Noen eksempler på hva PP-tjenestens systemrettede arbeidsoppgaver kan være:

 • bistå i utviklingsprosjekter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, for eksempel Språkløyper og Vurdering for læring

 • bistå i tverrfaglige samarbeidsfora, for eksempel tverrfaglige team og tidlig innsatsteam

 • gi informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser

 • bistå i individsaker som kan styrke barnehagens og skolens generelle kompetanse til å oppdage vansker tidligere og sette i verk tiltak på et tidligere tidspunkt

 • bistå, holde innlegg, arrangere møter for foreldre, pedagoger, lærere og ledere om faglige og sosiale temaer, for eksempel om bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon, psykososial utvikling

 • bistå, utarbeide rutiner, holde innlegg, arrangere møter for pedagoger, lærere og ledere om strukturelle- og organisasjonsmessige temaer, for eksempel om individuelle opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy, spesialpedagogiske regler og rutiner

 

Oversikten inneholder eksempler og er ikke uttømmende.

PP-tjenestens individrettede oppgaver:

Hvis det er bekymringer rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning.

Etter henvisning skal tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger blant annet i disse sakene:

 • spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a)

 • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h)

 • tidlig skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)

 • utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)

 • fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd)

 • spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1, § 4-2 siste ledd)

 • tegnspråkopplæring i grunnskolen og i videregående opplæring (opplæringsloven §§ 2-6 og 3-9)

 • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring (opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10)

 • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (opplæringsloven §§ 2-16, 3-13 og 4A-13)

 • spesialundervisning for voksne på grunnskolens område (opplæringsloven § 4 A-2)

 • inntak til et særskilt utdanningsprogram i videregående opplæring (forskrift til opplæringsloven § 6-16)

 • unntak fra kravet til bestått i inntil to av fellesfagene for å få utstedt fag- og svennebrev (forskrift til opplæringsloven § 3-67 fjerde ledd)

 • utvidet opplæringstid i videregående opplæring (opplæringsloven § 3-1 femte ledd)

 

Oversikten inneholder eksempler og er ikke uttømmende.

Mari Knudsen

Sist oppdatert:  14.02.2022

IMG_0512.HEIC
bottom of page