top of page

Drift av bil/transport

Du kan få grunnstønad til transport, herunder drift av bil:

Drift av bil/transport

Grunnstønad kan gis både til reiser knyttet til arbeid, opplæring, eget erverv og til bedring av det NAV kaller den «alminnelige funksjonsevne». Grunnstønaden kan dekke økte driftsutgifter med bil, økte forsikringsutgifter, behov for en større bil, økte utgifter til bomring eller parkering osv. Det gis ikke grunnstønad til å kjøpe bil eller andre transportmidler. Stønaden er ment for å bedre arbeidsevne og funksjonsevne i dagliglivet. Utgiftene kan være i form av drosje, privat kjøring som for utføres av eksempelvis familie eller venner, drift av egen bil eller noen ganger økt bruk av offentlig transport. 

Bedring av alminnelig funksjonsevne

Når NAV skriver at grunnstønaden skal bidra til «bedring av alminnelig funksjonsevne, menes det at dersom transporten bringer vedkommende i rimelig kontakt med omgivelsene eller setter barnet i bedre stand til å leve et mer selvstendig liv, eller det øker trivselen til barnet, kan grunnstønaden brukes til dette. Videre kan også transporten være til behandling som eksempelvis trening i svømmehall.

Hvis dere hadde bil fra før

Dersom man eier en bil som ikke er kjøpt/eid på grunn av funksjonsvariasjonen til barnet, kan kun utgifter i form av dyrere bil eller mer bruk av bilen etter diagnostisering, anses som ekstrautgifter. Bilkjøpet må anses å være nødvendig i direkte tilknytning til funksjonsvariasjonen.

Hvis dere ikke hadde bil tidligere

Hvis dere måtte kjøpe bil av hensyn til barnets funksjonsvariasjon og dere ikke hadde bil tidligere, vil ekstrautgiftene ved bilhold beløpsmessig plassere seg mellom sats 3 og sats 4. Hovedregelen vil være sats 3 for ekstrautgifter ved drift av bil. Ved denne vurderingen har NAV lagt til grunn forsikring (ansvar og kasko) med 40% bonus, årsavgift, vedlikehold, bensin, olje, dekk, service og reparasjoner. Dersom man kan dokumentere at det foreligger et høyere og nødvendig utgiftsnivå, eksempelvis hvis forsikringsutgiftene er høyere, kan høyere sats tildeles. 

Hvis dere også bruker bilen til andre formål

Bruker dere bilen også til egne formål som familie, har dere et kombinert transportbehov. Her må NAV avgjøre om satsen må senkes til eksempelvis sats 1 eller sats 2, alt etter størrelsen på behovet. 

Andre instanser kan også dekke transportkostnader

Noen transportkostnader dekkes av andre instanser, som eksempelvis transport til medisinsk behandling etter pasientrettighetslovgivningen og transport til grunn- og videregående etter opplæringsloven. Du får derfor ikke grunnstønad til dette. Man kan ikke søke grunnstønad for transportutgifter til støttekontakt. Kommunen kan i enkelte tilfeller dekke reiseutgiftene til barnet når støttekontakten får dekket sin reise. Her må kommunen ta en individuell vurdering. 

Transport til og fra barnehage

Transport til og fra barnehage, kan medføre grunnstønadsberettigede ekstrautgifter etter barnehageloven. 

Hvis det også er innvilget TT-kort eller ledsagerbevis

Har dere innvilget TT-kort, må man dokumentere antall reiser og beløp, slik at NAV kan regne ut om dere fyller vilkåret for ekstrautgifter minus den tjenesten dere allerede er tildelt. Har dere innvilget ledsagerbevis skal NAV også ta med dette i vurderingen. NAV kan ikke kreve at man søker eksempelvis TT-kort før det søkes om grunnstønad. Egenandel for eksempelvis TT-kort, kan ikke søkes grunnstønad for. 


Øvre aldersgrense for grunnstønad til transportutgifter

Det er en øvre aldersgrense for å kunne søke om grunnstønad for transportutgifter. Denne er satt til 70 år. Vilkåret er at det må ha oppstått et varig transportbehov som medførte ekstrautgifter av betydning før fylte 70 år. 


Noen av vurderingene til NAV når de skal regne ut stønadssatsene

Her tar NAV utgangspunkt i det billigste alternativet. Hvis man av ulike grunner ikke kan bruke kollektivtransport, skal dette tas med i vurderingen til NAV. NAV ser også på nødvendigheten av formålet med transporten, avstanden og hyppigheten av transporten, samt tar de hensyn til bosted og kollektivtilbudet som finnes der dere bor. Så er det jo kravet om at det skal være en ekstrautgift, altså noe et menneske uten funksjonsvariasjon ikke ville brukt penger på. Hvis et menneske uten funksjonsvariasjon kunne gått, legges hele transportkostnaden til grunn. NAV vurderer at det ikke kan forventes at mennesker uten funksjonsvariasjon går mer enn 2 kilometer hver vei, for vanlige gjøremål.


Ved kognitiv funksjonsvariasjon krever NAV at det er gjennomført eksponeringsterapi i forhold til bruk av transport. Men, dersom slik «behandling» ikke har ført frem eller frarådes av en spesialist i klinisk psykologi eller en psykiater av medisinske grunner, anses behandlingsvilkåret som oppfylt. Videre, må det foreligge en sammenheng mellom diagnose og ekstrautgiftene. Dersom barnet ditt ville hatt de samme utgiftene uten funksjonsvariasjon, ville man altså ikke fått tildelt grunnstønad for dette punktet. 

Hvis behovet øker

Hvis barnet har ekstrautgifter i forhold til transport, og behovet øker, må dette dokumenteres. Hva du bør ha med i søknaden kan du lese lengre ned på denne siden.

Frist for å søke grunnstønad

Det finnes ingen tidsfrist for når man må søke om ekstrautgifter, men NAV kan velge å kun tilbakebetale til søknadstidspunktet. 

Hva trenger NAV, for å behandle din søknad?

Utgiftene må også være i direkte sammenheng med ditt barns funksjonsvariasjon. For å søke om stønad til transport, må det innhentes legeerklæring som beskriver ditt barns funksjonsnivå og forflytningsevne, samt må legen skrive noe om barnet har et nødvendig behov for transportmiddelet og den aktuelle transporten. NAV kan også innhente forsikringsopplysninger eller opplysninger fra motorvernregisteret. Du må også fylle ut tilleggsskjema, grunnstønad til særskilt transport/drift av egen bil.


For å finne ut hvilke utgifts-satser NAV går etter, kan du sjekke SIFOS referansebudsjett for utgifter her. Link: https://www.oslomet.no/om/sifo/referansebudsjettet

For å lese mer om transport, herunder drift av bil, kan du trykke her og lete deg frem til punkt §6-3, første ledd bokstav b. Link: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r06-00#KAPITTEL_2-3


Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page