top of page

Innhold i en IOP

Hva skal en IOP inneholde?

Innhold i en IOP

Den individuelle opplæringsplanen skal inneholde:

 • Hvem planen gjelder for: Elevens navn, fødselsdato, klasse, skole, skoleår og datering av ferdig plan.

 • Underskrifter: Elev, foresatte, rektor, kontaktlærer, spesialpedagogisk ansvarlig, ev. andre involverte. Det er ikke et krav at elev og foresette skal skrive under.

 • Hvem som har deltatt i arbeidet med planen.

 • Hvilke(t) dokument(er) som er grunnlaget for arbeidet med den individuelle opplæringsplanen (sakkyndig vurdering og enkeltvedtak).

 • Hovedmål for opplæringen
  Det skal være helt tydelig om eleven følger hovedområdene i læreplanen eller ikke. Elevens hovedmål skal være langsiktige og strekke seg mot enden av skoleløpet eller trinnet (småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn).

 • Spesialundervisningens omfang: Her skal det være gjort rede for eleven sin tildelte tid med pedagog og/eller assistent.

En individuell opplæringsplan skal òg inneholde kunnskapen skolen har om eleven og skildringer fra den sakkyndige vurderingen. Hva har eleven av interesser og mestringsområder? Hva trenger eleven for å få et godt utbytte av opplæringen? Hvilke fysiske forutsetninger og rammevilkår gjelder rundt eleven? (Tall på elever i klassa, rom og utstyr tilgjengelig, tall på undervisningstimer etc.). Dersom planen til eleven avviker fra klasseplanen skal dette òg komme tydelig frem (f.eks. hvilke(t) fag det gjelder, hvordan spesialundervisning er organisert, hvordan og når arbeidet skal evalueres).


Videre følger plan for hvert fag eleven skal ha spesialundervisning i:

 • Målet til eleven; disse bør være presist formulert og målbare

 • Innhold og fokusområde; beskrivelse av hva eleven skal jobbe med for å nå satte mål

 • Arbeidsmåter og organisering; beskrive hvordan undervisningen er lagt opp og hvordan ressursene er tenkt brukt

 • Læremidler, digitale verktøy og hjelpemidler; beskrivelse av hva eleven trenger av bøker, programvare og spesielt utstyr – utover det klassen ordinært bruker

 • Evalueringstidspunkt

Rettsansvarlig Linn

Sist oppdatert:

25. mars 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page