top of page

Sakkyndig vurdering

En sakkyndig vurdering er en rapport utarbeidet av PP-tjenesten, i samarbeid med foreldrene, skolen og/eller barnehagen. Rapporten skal beskrive barnets behov klart og tydelig. En sakkyndig vurdering som er så generell at det er vanskelig for skolen å finne en utredning og tilråding knyttet til hva slags tilrettelegging den enkelte eleven har behov for, er en ufullstendig rapport. Informasjon på denne siden er hentet fra Udir sin veileder om spesialundervisning. Les hele her.

Hvordan gjennomføres en sakkyndig vurdering?

PP-tjenesten er ansvarlig for å utarbeide den sakkyndige vurderingen. PP-tjenesten observerer barnet i skolen, snakker med foreldre, skole og/eller barnehage. PP-tjenesten kan ofte være med på møter med utredende instans, eller bruker deres rapporter i sin vurdering. Les mer om PP-tjenesten her.

Placeholder Image

Andre krav til den sakkyndige vurderingen

Den sakkyndige vurderingen skal munne ut i en skriftlig tilråding fra PP-tjenesten til skolen.

Placeholder Image

Innhold i den sakkyndige vurderingen

Den sakkyndige vurderingen har to hovedelementer; utredning og tilråding.

Krav til den sakkyndige vurderingen

Den sakkyndige vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Se opplæringsloven § 5-3 første ledd andre punktum.

Skolens og PP-tjenestens ansvar

Lovverk hentet fra Udir sin veileder om spesialundervisning:

Spørsmål eller mangler ved sidene? Ta kontakt med oss!

bottom of page